UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE I TRANSPORTOWE

W zakresie ryzyk komunikacyjnych oraz transportowych oferujemy następujące programy ubezpieczeń:

RYZYKA KOMUNIKACYJNE

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego – zakres ochrony obejmuje roszczenia poszkodowanych związane ze szkodami wyrządzonymi ruchem pojazdów mechanicznych. Do ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego może być dodatkowo wystawiony dokument „Zielona Karta”.

Nadwyżkowe ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego – ubezpieczenie to zabezpiecza sprawcę (kierującego lub posiadacza pojazdu) na wypadek szkody komunikacyjnej o charakterze katastroficznym, które może doprowadzić do wyczerpania sumy gwarancyjnej w obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadacza pojazdu mechanicznego.

Ubezpieczenie Autocasco – zakres ochrony obejmuje szkody w pojazdach i ich wyposażeniu spowodowane zdarzeniami losowymi takimi jak np. pożar, wybuch, huragan, gradobicie, deszcz nawalny, powódź, uderzenie pioruna, wandalizm, kradzież, kolizja drogowa, szkody wyrządzone przez zwierzęta, szkody wyrządzone niewłaściwie zabezpieczonym ładunkiem oraz szkody wyrządzone ładunkiem ADR itd.

Ubezpieczenie Agrocasco – zakres ochrony obejmuje szkody w pojazdach i maszynach rolniczych oraz ich wyposażeniu, a także w narzędziach rolniczych, spowodowane zdarzeniami losowymi takimi jak np.: pożar, wybuch, huragan, powódź, uderzenie pioruna, szkody wyrządzone przez zwierzęta, wandalizm, kradzież, kolizja drogowa, awaria powstała wskutek przedostania się do maszyny rolniczej ciała obcego z zewnątrz, awaria spowodowana błędami konstrukcyjnymi, wadami materiałowymi, zwarciem lub niewłaściwą obsługą.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków – zakres ochrony obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, do których dochodzi w związku z ruchem lub użytkowaniem pojazdu. W ramach tego ubezpieczenia ubezpieczyciel wypłaca świadczenie pieniężne w związku z uszczerbkiem na zdrowiu, rozstrojem zdrowia czy śmiercią ubezpieczonego.

Ubezpieczenie Assistance – zakres ochrony obejmuje świadczenie pomocy udzielane kierującemu i pasażerom w związku z kolizją pojazdu, awarią pojazdu, zatankowaniem niewłaściwego paliwa lub braku paliwa, zatrzaśnięciem kluczyków w pojeździe, brakiem powietrza w oponie itp.

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej – w ramach tego produktu ubezpieczony otrzymuje dostęp do pomocy prawnej. Może również liczyć na pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów dochodzenia swoich praw na drodze sądowej.

Ubezpieczenie GAP – zapewnia ochronę przed utratą wartości pojazdu w czasie. Wypłacane odszkodowanie stanowi różnicę między wartością fakturową, a wartością pojazdu w dniu szkody kradzieżowej lub całkowitej. Jest to produkt dedykowany dla kredytobiorców oraz leasingobiorców i chroni ich przed stratami finansowymi.

Ubezpieczenie odpowiedzialności materialnej pracowników za szkody wyrządzone w pojazdach należących do pracodawcy – zakres ochrony obejmuje odpowiedzialność materialną pracowników wobec ich pracodawców za szkody wyrządzone w powierzonych pojazdach.

RYZYKA TRANSPORTOWE

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika Drogowego w Ruchu Krajowym lub Międzynarodowym – zakres ochrony obejmuje roszczenia do przewoźnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu, w sytuacji kiedy odpowiedzialność przewoźnika będzie kształtowała się na podstawie krajowego prawa przewozowego lub Konwencji CMR.

Ubezpieczenie Kabotażowe – zakres ochrony obejmuje roszczenia do przewoźnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu w ramach transportu kabotażowego w krajach UE.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Spedytora z wariantem rozszerzenia o Przewoźnika Umownego – zakres ochrony obejmuje roszczenia do spedytora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji. Dodatkowo istnieje możliwość rozszerzenia ochrony dla spedytora o odpowiedzialność przewoźnika umownego.

Ubezpieczenie OC Zawodowa Przewoźnika – jest to produkt podobny w swojej istocie do gwarancji, którym przewoźnik ubiegający się o zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego może potwierdzić swoją zdolność finansową.

Ubezpieczenie OC Działalności – jest to produkt, którego zakres ochrony stanowi uzupełnienie do ubezpieczenia OC przewoźnika lub spedytora i pokrywa roszczenia związane z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub posiadanym mieniem, a także roszczenia które nie wynikają z umowy przewozu lub spedycji np. roszczenie pracownika do pracodawcy (przewoźnika, spedytora), w sytuacji, kiedy pracownik doznał wypadku przy pracy, za który odpowiedzialności ponosi jego pracodawca.

Ubezpieczenie Środowiskowe – zakres ochrony obejmuje odpowiedzialność administracyjną przewoźnika w związku z zanieczyszczeniem czy skażeniem środowiska. W ramach tego produktu ubezpieczyciel może pokryć koszty usunięcia zanieczyszczenia lub skażenia środowiska, do pokrycia których byłby zobowiązany przewoźnik. Produkt ten jest dedykowany przede wszystkim przewoźnikom realizującym transporty ładunków niebezpiecznych dla środowiska np. paliwa, chemikalia.

Ubezpieczenie Mienia w Transporcie (Cargo) – zakres ochrony obejmuje szkody w ładunkach podczas transportu lądowego, morskiego, rzecznego, kolejowego czy powietrznego. Podmiotami z branży transportowej, dla których dedykowane jest to ubezpieczenie, to między innymi firmy spedycyjne, które organizują ubezpieczenia cargo dla swoich klientów w ramach usługi spedycyjnej. Ubezpieczenie cargo może być zawarte na bazie ogólnych warunków ubezpieczenia lub londyńskich klauzul ładunkowych. W praktyce te ubezpieczenia realizowane są w ramach polis jednostkowych lub polis obrotowych albo polis otwartych. W przypadku polisy otwartej bardzo istotna kwestią jest umożliwienie spedytorowi zgłaszania ładunków do ubezpieczenia online 24/7.

KLAUZULE

Wyżej wymienione produkty ubezpieczeniowe są indywidualnie negocjowane  względem zakresu ochrony oraz ceny, z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb i oczekiwań każdego klienta. Optymalizacja zapisów dotyczących zakresu  ochrony może odbywać się poprzez modyfikację OWU odpowiednimi klauzulami brokerskimi np.:

 • Klauzula rażącego niedbalstwa i umyślności,
 • Klauzula nietrzeźwego kierującego,
 • Klauzula braku uprawnień kierującego,
 • Klauzula ADR,
 • Klauzula podwykonawców,
 • Klauzula wydania ładunku osobie nieuprawnionej,
 • Klauzula listu przewozowego,
 • Klauzula niewykonania polecenia zmiany umowy przewozu,
 • Klauzula postojowa.

SERWIS BROKERSKI

W ramach współpracy dodatkowo oferujemy serwis brokerski, na który mogą się składać wybrane usługi:

 • pomoc przy likwidacji szkód,
 • wsparcie kancelarii prawnej funkcjonującej w ramach Grupy FST i specjalizującej się w dochodzeniu roszczeń od ubezpieczycieli,
 • stały monitoring rynku w zakresie zmian w ofertach ubezpieczeniowych,
 • przygotowywanie programów ubezpieczeniowych oraz negocjacja warunków ubezpieczeniowych, w tym modyfikacja standardowych OWU,
 • przygotowywanie raportów szkodowych,
 • prowadzeniu szkoleń mających na celu poszerzanie świadomości prawno–ubezpieczeniowej,
 • wykonywaniu wycen pojazdów w systemach Info – Ekspert,
 • administrowanie umowami ubezpieczenia (w tym składanie wypowiedzeń polis OC posiadaczy pojazdów),
 • udostępnienie narzędzi IT wspomagających klienta w zakresie spraw ubezpieczeniowych.

Dodatkowo każdy nasz klient obsługiwany jest przez dedykowanego Opiekuna Klienta. Zakres usług brokerskich oferowany naszym klientom dostosowany jest m.in. do potencjału składkowego klienta.