POLITYKA PRYWATNOŚCI

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO, realizując obowiązek informacyjny, jako Administrator danych osobowych pragniemy poinformować o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych.

W przypadku, kiedy udostępniają nam Państwo dane osobowe swoich pracowników, współpracowników, członków zarządu, wspólników, kontrahentów, dostawców lub innych osób, prosimy o poinformowanie osób, których dane osobowe zostały nam przez Państwo przekazane, iż przetwarzamy je na zasadach opisanych w niniejszej klauzuli informacyjnej, a także o zakresie udostępnianych danych osobowych oraz
o tym, ze jesteście Państwo źródłem, od którego ich dane pozyskaliśmy.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest FST-Management Sp. z o.o., ul. Gen. J.H. Dąbrowskiego 2, 87-100 Toruń, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000134758, NIP: 956 202 10 70, REGON: 871248620 (dalej Administrator). Kontakt: e-mail ido@fst.torun.pl

2. Kategorie osób, których dane osobowy są przetwarzane:

a) klienci, będący osobami fizycznymi, a w przypadku klientów będących osobami prawnymi – dane osobowe osób uprawnionych do reprezentacji takich podmiotów, pracowników, współpracowników takich klientów;
b) kontrahenci i dostawcy usług i towarów będący osobami fizycznymi, jak również pracownicy i współpracownicy dostawców usług i towarów nabywanych przez Administratora;
c) osoby zgłaszające się do Administratora w celu rekrutacji do pracy u Administratora;
d) inne osoby, które przekazały swoje dane osobowe Administratorowi np. w związku z wysłana korespondencją jak również osób których dane zostały przekazane przy okazji świadczenia usług przez Administratora.

3. Cel przetwarzania danych osobowych

Państwa dane mogą być przetwarzane w celu:
a) wykonania umowy brokerskiej w tym zapewniania odpowiedniej jakości świadczonych usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
b) dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych umów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w związku z uzasadnionym interesem Administratora;
c) marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w związku z uzasadnionym interesem administratora jakim jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług;
d) celu wypełnienia przez Administratora danych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym ustawy o dystrybucji ubezpieczeń z dnia 15 grudnia 2017 r. oraz ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4. Okres przetwarzania

W zależności od celu w jakim Administrator będzie przetwarzał Państwa dane będą onerzetwarzane przez okres:
a) trwania umowy oraz kolejnych 10 lat od dnia zakończenia współpracy
w odniesieniu do umowy brokerskiej;
b) przedawnienia roszczeń wynikających z umowy;
c) do momentu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
d) wykonywania obowiązków prawnych nałożonych na Administratora.

5. Zasady powierzenia danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane, prócz osobom upoważnionym przez Administratora, innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, podmiotom świadczącym usługi na jego rzecz, a także zakładom ubezpieczeń, które staną się wówczas administratorami państwa danych osobowych. Państwa dane mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego wyłącznie w ramach prowadzonych przez Spółkę usług.

6. Przysługujące prawa

Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych przetwarzanych przez Administratora oraz o ich kopię, a także prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie Państwa danych na podstawie udzielonej zgody może być zaprzestane w każdym czasie, w sytuacji w której wycofacie Państwo udzieloną zgodę. Ponadto macie Państwo prawo żądania przeniesienia Państwa danych osobowych do innego administratora, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są powyżej.

7. Informacja co do wymogu lub dobrowolności podania danych osobowych oraz konsekwencjach

Podanie danych osobowych jest dobrowolne w przypadku marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora. Podanie danych osobowych w celu wykonania umowy brokerskiej jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu wykonania umowy brokerskiej.

8. Informacja o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Czytaj więcej…

Procedura rozpatrywania skarg i reklamacji

Procedura rozpatrywania skarg i reklamacji w FST-Management sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu

§ 1 – Postanowienia ogólne

1. Mając na uwadze, że Spółka FST–Management sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu wykonuje działalność brokerską na mocy stosownych zezwoleń organu nadzoru, Zarząd Spółki FST–Management sp. z o.o. na podstawie przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń, ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 2038 z późn. zm.), ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. 2017 r. poz. 2486 z późn. zm.) oraz „Wytycznych w sprawie rozpatrywania skarg przez pośredników ubezpieczeniowych” opracowanych i przetłumaczonych na język polski przez Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA), rozumiejąc konieczność ochrony Klientów Spółki oraz przysługujące im prawo wniesienia reklamacji lub skargi wdraża Procedurę rozpatrywania skarg i reklamacji Klientów FST – Management sp. z o.o. w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową.

2. Niniejsza Procedura w sprawie rozpatrywania skarg i reklamacji wnoszonych na działalność brokera ubezpieczeniowego w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową, została opracowana w celu ujednolicenia zasad przyjmowania i postępowania z reklamacjami lub skargami wnoszonymi przez Klientów na działalność brokera ubezpieczeniowego – Spółkę FST-Management sp. z o.o. oraz jej pracowników i współpracowników, w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową.

3. Treść niniejszej Procedury dostępna jest w siedzibie Spółki oraz na jej stronie internetowej pod adresem www.fst.torun.pl.

4. Niniejsza Procedura obowiązuje wszystkich pracowników oraz współpracowników Spółki. §

2 – Definicje Ilekroć w Procedurze jest mowa o:

1. Spółce – oznacza FST-Management sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Gen. J.H. Dąbrowskiego 2, 87-100 Toruń;

2. Skardze lub reklamacji – oznacza oświadczenie skierowane do Spółki przez osobę wyrażającą niezadowolenie w związku z działalnością w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego prowadzoną przez Spółkę zgodnie z definicją „pośrednictwa Strona 2 z 4 Dokument jest własnością FST-Management Sp. z o.o. Zabrania się kopiowania i udostępniania dokumentu bez zgody Prezesa Zarządu. ubezpieczeniowego” zawartą w art. 2 pkt 3 dyrektywy w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego;

3. Osobie składającej skargę – oznacza osobę, co do której istnieje domniemanie, że ma ona prawo do rozpatrzenia jej skargi przez pośrednika ubezpieczeniowego, i która złożyła już skargę, np. ubezpieczającego, ubezpieczonego, beneficjenta, a w niektórych jurysdykcjach również poszkodowaną osobę trzecią;

4. Kliencie – kliencie Spółki – oznacza m.in.: poszukującego ochrony ubezpieczeniowej, ubezpieczającego, ubezpieczonego, zleceniodawcę gwarancji ubezpieczeniowej, osobę uprawnioną z umowy ubezpieczenia, beneficjenta, a także każdego klienta, na rzecz którego Spółka świadczy lub zamierza świadczyć usługi;

5. Pracowniku – oznacza osobę pozostającą w stosunku pracy w Spółce;

6. Współpracowniku – oznacza osobę zatrudnioną przez Spółkę na podstawie cywilnoprawnej lub osobę, z którą Spółka zawarła umowę o współpracy;

7. Procedurze – oznacza niniejszy dokument.

§ 3 – Wniesienie reklamacji lub skargi

1. Klient korzystający z usług Spółki ma prawo do złożenia reklamacji lub skargi dotyczących usług świadczonych przez Spółkę, w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową.

2. Rozpatrywanie skarg należy odróżnić od rozpatrywania roszczeń oraz od prostych wniosków o zawarcie umowy ubezpieczeniowej, informacji lub wyjaśnień.

3. Zarząd Spółki nie rozpatruje skarg wnoszonych na innych pośredników ubezpieczeniowych lub zakłady ubezpieczeń, chyba że skarga dotyczy pośredników ubezpieczeniowych lub zakłady ubezpieczeń współpracujące ze Spółką przy wykonywaniu czynności brokerskich na rzecz wnoszącego skargę.

4. Reklamacje i skargi można składać w formie pisemnej lub dokumentowej:

a) bezpośrednio w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Gen. J.H. Dąbrowskiego 2, 87-100 Toruń;

b) za pośrednictwem poczty na adres: ul. Gen. J.H. Dąbrowskiego 2, 87-100 Toruń;

c) pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@fst.torun.pl.

5. Dla zapewnienia Stronom gwarancji wynikających z niniejszej Procedury, Spółka nie dopuszcza możliwości wniesienia skargi w formie ustnej, w tym telefonicznie. Osobę zamierzającą zgłosić skargę telefonicznie należy poinformować o możliwych formach jej złożenia wymienionych w ust. 4 powyżej.

6. W celu prawidłowego rozpatrzenia reklamacji lub skargi Klient w treści wiadomości lub pisma powinien podać następujące dane:

a) dane Klienta lub osoby zgłaszającej skargę lub reklamację;

b) data i miejsce sporządzenia skargi;

c) opis przedmiotu reklamacji;

d) adres do korespondencji zwrotnej.

7. Jeżeli reklamacja lub skarga zostanie złożona w sposób wadliwy tj. nie zawiera informacji, o których mowa w ust. 2, bez których rozpoznanie skargi nie jest możliwe, niezwłocznie należy zawiadomić autora reklamacji lub skargi o konieczności uzupełnienia dokumentów i złożenia ich we właściwej formie. W przypadku Strona 3 z 4 Dokument jest własnością FST-Management Sp. z o.o. Zabrania się kopiowania i udostępniania dokumentu bez zgody Prezesa Zarządu. nieuzyskania danych koniecznych do merytorycznego rozpatrzenia skargi w terminie w wskazanym w wezwaniu, skargę pozostawia się bez rozpatrzenia, o czym powiadamia się autora reklamacji lub skargi.

8. Reklamacje i skargi rejestrowane są niezwłocznie w rejestrze skarg i reklamacji, którą prowadzi wyznaczony pracownik kancelarii. Skargi lub reklamacje rejestrowane są w kolejności chronologicznej wg daty wpływu.

9. Adresatowi skargi lub reklamacji przekazuje się informacje o dacie wpływu i rejestracji skargi lub reklamacji oraz treść Procedury bądź wskazuje adres strony internetowej, na której została zamieszczona.

10. Wraz z wniesioną reklamacją lub skargą Spółka gromadzi i przechowuje wszelkie dokumenty związane ze sprawą. 11. Reklamację lub skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia uzyskania informacji o podstawie jej wniesienia.

§ 4 – Sposób rozpatrywania reklamacji lub skargi

1. Właściwy do rozpatrywania reklamacji lub skarg jest Zarząd Spółki (bądź osoba upoważniona przez Zarząd do rozpatrzenia reklamacji lub skargi).

2. Spółka udziela odpowiedzi na reklamację lub skargę bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

3. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji lub skargi, termin może zostać wydłużony do 60 dni od dnia otrzymania reklamacji lub skargi. W takiej sytuacji przed upływem 30 dni Spółka przekaże adresatowi reklamacji lub skargi przyczyny opóźnienia oraz poda przewidywany termin udzielenia odpowiedzi.

4. Postępowanie w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji lub skargi powinno być prowadzone z należytą starannością. Spółka podejmie starania, aby zbadać wszelkie istotne dowody i informacje dotyczące wniesionej reklamacji lub skargi.

5. Odpowiedź na reklamację lub skargę wraz z uzasadnieniem zaprezentowanego stanowiska Spółki udzielana jest w postaci papierowej bądź za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Za zgodą autora reklamacji lub skargi może być dostarczona za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. Oprócz złożenia reklamacji lub skargi Klient może także: a) wystąpić z wnioskiem do Rzecznika Finansowego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Komisji Nadzoru Finansowego; b) wystąpić z powództwem do sądu powszechnego właściwego dla siedziby Spółki.

7. Zarząd Spółki w terminie do 45 dni od zakończenia danego roku kalendarzowego sporządza i przekazuje Rzecznikowi Finansowemu sprawozdania zawierające informacje na temat:

a) ilości rozpatrywanych reklamacji;

b) ilości uznanych i nieuwzględnionych roszczeń wynikających z wniesionych skarg i reklamacji;

c) liczby wystąpień Klientów na drogę postępowania sądowego w wyniku nierozpatrzenia reklamacji zgodnie z ich wolą. Strona 4 z 4 Dokument jest własnością FST-Management Sp. z o.o. Zabrania się kopiowania i udostępniania dokumentu bez zgody Prezesa Zarządu.

§ 5 – Postanowienia końcowe

1. Niniejsza Procedura została przyjęta w drodze Uchwały Zarządu Spółki.

2. Wszelkie zmiany, korekty lub uzupełnienia niniejszej Procedury dopuszczalne są wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w drodze Uchwały Zarządu Spółki.

3. W przypadku sprzeczności jakiegokolwiek z postanowień Procedury z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, pierwszeństwo maja te przepisy.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Procedura zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

5. Niniejsza Procedura wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia i obowiązuje do czasu jej odwołania.

Czytaj więcej

Obowiązek informacyjny brokera ubezpieczeniowego

Obowiązek informacyjny brokera ubezpieczeniowego jako dystrybutora ubezpieczeń w związku ze świadczeniem usług brokerskich w zakresie działu I (grupy 1-2 oraz 4-5) oraz działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

I. Niniejszy zbiór informacji stworzony został w wyniku realizacji obowiązku informacyjnego uregulowanego w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 15.12.2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2017 r. poz. 2486, dalej jako: Ustawa)

II. OBOWIAZEK INFORMACYJNY DYSTRYBUTORA UBEZPIECZEŃ:

1. Mając na uwadze wymóg ustawowy informujemy, iż:

1) podmiot świadczący na Państwa rzecz usługi brokerskie: i. DZIAŁA pod firmą FST – Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (skrót: FST – Management sp. z o.o.), ii. ma siedzibę w Toruniu (87-100) przy ul. Dąbrowskiego 2, iii. jest spółką posiadającą zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej KNUiFE numer 1129/02 z dnia 07 sierpnia 2002 r., iv. jest spółką wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000134758, v. posiada numery NIP: 9562021070 oraz Regon: 871248620, vi. posiada kapitał zakładowy w wysokości 625 000,00 zł;

2) FST – Management sp. z o.o. jest wpisany do rejestru brokerów pod numerem: 00001012/U;

3) istnieje możliwość weryfikacji FST – Management sp. z o.o. jako brokera w rejestrze brokerów na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem: rpu.knf.gov.pl poprzez wybranie z rozwijanej listy podmiotu „Broker” i kliknięcie polecenia „dalej”, a następnie wpisanie jednej z udostępnionych wyżej danych FST – Management sp. z o.o. jak: firma, numer wpisu w KRS, numer zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej, adres siedziby i kliknięcie polecenia „szukaj” – u dołu strony wyświetli się lista zawierająca dane Brokera, kliknięcie polecenia „akcja” umożliwi zapoznanie się ze szczegółowymi danymi Brokera;

4) FST – Management sp. z o.o. nie posiada akcji w kapitale zakładowym żadnego zakładu ubezpieczeń;

5) żaden zakład ubezpieczeń nie posiada udziałów w kapitale zakładowym FST – Management sp. z o.o.

2. Ponadto informujemy, iż FST – Management sp. z o.o. jako broker, w związku z proponowanym zawarciem przez Państwa umowy ubezpieczenia, otrzymuje wynagrodzenie w postaci prowizji brokerskiej płatnej przez Ubezpieczyciela lub Ubezpieczycieli, z którymi zawarte zostały przez Państwa za pośrednictwem FST – Management sp. z o.o. Umowy Ubezpieczenia, uwzględnioną w kwocie składki ubezpieczeniowej.

3. Jednocześnie informujemy, iż od świadczonej na Państwa rzecz przez Brokera usługi, w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową, przysługuje Państwu reklamacja, na zasadach określonych w uchwalonej przez Zarząd FST – Management sp. z o.o. „Procedurze rozpatrywania skarg i reklamacji Klientów FST – Management sp. z o.o.”, której treść udostępniona jest na stronie Brokera pod adresem: www.fst.torun.pl/rodo_idd

Czytaj więcej…