SEKTOR DRZEWNY

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w ubezpieczeniach, w tym również w branży drzewnej. Zdobyte kompetencje umożliwiły nam precyzyjne poznanie specyfiki i zagrożeń związanych z działalnością tej branży, co w praktyce przekłada się na przygotowanie i wdrożenie programu ubezpieczeniowego, który daje Klientowi pewność, iż powierzone nam mienie jest w pełni chronione.

W ramach prowadzonych działań brokerskich, przygotowujemy programy ubezpieczeniowe wraz z oceną ryzyka i raportem dla klienta, zawierające szereg aspektów związanych z bezpieczeństwem: ocenę zagrożeń wybuchem, dokumentację zabezpieczeń przed wybuchem, instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, a w ramach współpracy aktualizujemy je na bieżąco. Systematyczna ocena ryzyka związanego z procesem produkcji może zminimalizować ryzyko powstania szkody.

Poza standardową obsługą brokerską przeprowadzamy ubezpieczeniowe audyty oceny ryzyka, co pozwala na zminimalizowanie powyższych zagrożeń. Ponadto wdrażamy mechanizmy kontroli i monitoring ryzyka dzięki czujnikom takim jak, m.in: czujnik wibracji na kluczowych urządzeniach, czujnik dymu, czujnik temperatury, termowizja, czujniki zapełnienia w silosach, czujniki ciśnienia na instalacjach ppoż.

Jesteśmy praktykami w branży drzewnej bowiem w skład naszej Grupy Kapitałowej wchodzą zakłady produkcyjne For Nature Solutions www.for-nature.pl: tartak, fabryka europalet EPAL oraz certyfikowanego pelletu drzewnego Clear Energy.

KOMPLEKSOWY PROGRAM UBEZPIECZEŃ

PRZYGOTOWUJĄC KOMPLEKSOWY PROGRAM UBEZPIECZENIOWY DLA KLIENTA, ANALIZUJEMY I MINIMALIZUJEMY SKUTKI ZMATERIALIZOWANIA SIĘ RYZYK ZWIĄZANYCH Z:

 • Szkodami osobowymi
 • Szkodami w mieniu
 • Utratą klientów i zysku z prowadzonych operacji
 • Spadkiem wartości udziałów (akcji) przedsiębiorstwa
 • Utratą reputacji / spadkiem udziału w rynku
 • Wycofaniem produktu z rynku
 • Kosztami notyfikacji i inne związane z reakcją na szkodę (np. sądowe)
 • Odpowiedzialnością wobec osób trzecich (także kadry zarządzającej)

RYZYKA W RAMACH PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO DEDYKOWANE KLIENTOM Z BRANŻY DRZEWNEJ:

 • Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
 • Ubezpieczenie od utraty zysku (Business Interruption)
 • Ubezpieczenie maszyn od wszystkich ryzyk
 • Ubezpieczenie utraty zysku wskutek awarii maszyn (Mlop)
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną
  działalnością i posiadanym mieniem
 • Ubezpieczenie mienia w transporcie (cargo)

PRZYKŁADY SZKÓD

Pożar i wybuch są najważniejszymi ryzykami, które towarzyszą branży drzewnej. Analizując specyfikę branży i przygotowując program ubezpieczeniowy dla Klienta bierzemy również pod uwagę ryzyka związane z m.in. wypadkami przy pracy, awariami maszyn czy błędami ludzkimi.

NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY ZAGROŻEŃ

Przyczyny wewnętrzne:

 • pożar zakładu/wybuch – ubezpieczenie mienia,
 • utrata zysku w wyniku pożaru – ubezpieczenie utraty zysku (BI),
 • awaria maszyny – ubezpieczenie maszyn od awarii (MB),
 • utrata zysku w wyniku awarii maszyny – ubezpieczenie utraty zysku (MLOP),
 • wypadek pracownika, skażony produkt – ubezpieczenie OC.

Przyczyny zewnętrzne:

 • ryzyka naturalne – ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (PD), ubezpieczenie utraty zysku (BI),
 • działania osoby trzeciej – ubezpieczenie OC, ubezpieczenie mienia poszkodowanego.