SEKTOR ENERGETYCZNY

Jednym ze strategicznych sektorów gospodarki jest energetyka, a infrastruktura krytyczna, która funkcjonuje w ramach tego sektora podlega szczególnej ochronie.

Podstawą funkcjonowania realnej ochrony ubezpieczeniowej dla podmiotów z tego obszaru jest kompleksowy program ubezpieczeniowy dopasowany do ich indywidualnych potrzeb klienta. Nasi eksperci mają wieloletnie doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw z tej branży i są twórcami wielu niestandardowych, często nowatorskich rozwiązań asekuracyjnych wypracowanych właśnie na potrzeby branży energetycznej. Specjalizujemy się w negocjacjach z ubezpieczycielami, które mogą być prowadzone przy wykorzystaniu procedury zamówień publicznych, bezpośrednich negocjacji prowadzonych z towarzystwami ubezpieczeń wzajemnych (także w ramach związków wzajemności członkowskiej), jak również aktywnym uczestnictwie w rozmowach z rynkiem reasekuracyjnym w Polsce i zagranicą.

Posiadamy wieloletnie i unikalne doświadczenie w tworzeniu mechanizmów asekuracyjnych dla ryzyk upstream, zarówno tych typu onshore, czyli występujących na lądzie, jak i zlokalizowanych na obszarach morskich – offshore. Stworzyliśmy program ubezpieczeniowy na etapie budowy i realizacji polskiego terminala przeładunkowego i regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

Dbamy o ciągłość ochrony ubezpieczeniowej w przypadku zmian właścicielskich w spółkach energetycznych, jak również pomagamy naszym klientom w likwidacji szkód na olbrzymią skalę.

Do grona naszych klientów należą wytwórcy oraz dystrybutorzy energii elektrycznej i paliw gazowych, a także operatorzy systemów przesyłowych, dystrybucyjnych i magazynowych.

Wypracowane przez nas rozwiązania ubezpieczeniowe pozwalają zabezpieczyć się przed negatywnymi konsekwencjami szkód:

 • w infrastrukturze, wynikających np. z katastrof naturalnych,
 • w postaci roszczeń osób trzecich, także wynikających z zanieczyszczenia środowiska w związku z prowadzoną działalnością,
 • związanych z aktami terroryzmu, sabotażu, czy też cyberatakami,
 • wynikających z przerwy w prowadzeniu działalności powstałej po szkodzie,
 • powstałych na etapie prowadzenia projektów inwestycyjnych.

Przygotowując kompleksowy program ubezpieczeniowy dla naszych klientów analizujemy i minimalizujemy skutki zmaterializowania się ryzyk związanych z:

 • szkodami osobowymi,
 • szkodami w mieniu,
 • odpowiedzialnością wobec osób trzecich, w tym odpowiedzialnością zawodową.

Program ubezpieczeniowy dla sektora energetycznego powinien uwzględniać:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, uwzględniające wszelkie aspekty prowadzenia działalności, w tym odpowiedzialność za produkt wprowadzanych do obrotu, odpowiedzialność zawodową i odpowiedzialność za szkody ekologiczne w środowisku naturalnym.

Ubezpieczenie mienia, w tym sprzętu elektronicznego i urządzeń wykorzystywanych w prowadzonej działalności.

Ubezpieczenie linii energetycznych.

Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń.

Ubezpieczenie terroryzmu, sabotażu i ryzyk cybernetycznych.

Ubezpieczenie mienia w transporcie (cargo).

Ubezpieczenie floty pojazdów pozostających w dyspozycji naszych klientów wraz z ich specjalistycznym wyposażeniem uwzględniające:

 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego,
 • Ubezpieczenie autocasco,
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Ubezpieczenie assistance.

Ubezpieczenia projektów inwestycyjnych.