SEKTOR OCHRONY ZDROWIA

Ostatnie doświadczenia z czasów pandemii COVID-19 pokazały jak istotny dla nas wszystkich jest sektor ochrony zdrowia i jakie są jego największe bolączki.

Jednym z narzędzi skutecznego zarządzania ryzykiem jest także umowa ubezpieczenia chroniąca przed negatywnymi skutkami zmaterializowania się najgorszych scenariuszy szkodowych. Zawarcie dobrej umowy ubezpieczenia, która będzie stanowić realne zabezpieczenie jednostek zajmujących się ochroną zdrowia i zatrudnionych w nich osób jest kluczowe, chociażby ze względu na fakt rosnącej świadomości prawnej pacjentów w Polsce oraz ryzyko popełnienia błędu medycznego – relatywnie duże i obarczone możliwością pojawienia się wysokich roszczeń od poszkodowanych.

Sektor ochrony zdrowia charakteryzuje się wykorzystywaniem drogiego sprzętu, a aparatura często nabywana jest z wykorzystaniem finansowania zewnętrznego,co także powoduje zwiększone zapotrzebowanie na optymalne ich zabezpieczenie w ramach umowy ubezpieczenia.

Dynamiczny rozwój sektora powoduje, że ochrona ubezpieczeniowa i nowoczesne podejście do zarządzania ryzykiem muszą być na bieżąco dopasowywane do indywidualnych potrzeb klientów.Eksperci zatrudnieni w FST-Management, po dokonaniu analizy potrzeb klienta i identyfikacji ryzyk związanych z prowadzoną działalnością, proponują podmiotom operującym w branży medycznej dedykowane dla nich rozwiązania ubezpieczeniowe. Naszych klientów wspieramy w procedurze wyboru ubezpieczyciela, prowadzonej także z wykorzystaniem regulacji prawa zamówień publicznych.

Podmiotami, do których kierujemy naszą ofertę w tym zakresie są:

 • szpitale,
 • przychodnie,
 • lekarze prowadzący indywidualne praktyki,
 • osoby wykonujące swój zawód w ramach działalności leczniczej, w tym lekarze, pielęgniarki i fizjoterapeuci.

Przygotowując kompleksowy program ubezpieczeniowy dla tych Klientów analizujemy i minimalizujemy skutki zmaterializowania się ryzyk związanych z:

 • szkodami osobowymi,
 • szkodami w mieniu,
 • odpowiedzialnością wobec osób trzecich, w tym odpowiedzialnością zawodową.

Niezwykle ważne jest dla nas także zabezpieczenie naszych Klientów przed negatywnymi konsekwencjami związanymi z prowadzeniem badań klinicznych, eksperymentów medycznych, czy też przetwarzania danych osobowych o charakterze wrażliwym.

Ubezpieczenia, które powinny znaleźć się w ramach takiego programu to w szczególności:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, w tym:

 • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą na warunkach rozporządzenia Ministra Finansów,
 • dobrowolne nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą rozszerzające ochronę tych podmiotów ponad zakres wynikający z rozporządzenia Ministra Finansów,
 • dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem zapewniające ochronę przed ryzykiem roszczeń związanych z prowadzeniem innej działalności niż lecznicza, np.: prowadzeniem stołówek, sklepów medycznych czy aptek, a także wykonywaniem funkcji administracyjnych. Ubezpieczenie mienia, w tym sprzętu elektronicznego i urządzeń wykorzystywanych w działalności związanej z ochroną zdrowia.

Ubezpieczenie mienia, w tym sprzętu elektronicznego i urządzeń wykorzystywanych w działalności związanej z ochroną zdrowia.

Ubezpieczenie floty pojazdów pozostających w dyspozycji naszych klientów wraz z ich specjalistycznym wyposażeniem (w tym w szczególności karetek i innych pojazdów specjalistycznych) uwzględniające:

 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego,
 • Ubezpieczenie autocasco,
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • Ubezpieczenie assistance.