PRZEMYSŁ

Branża przemysłowa jest dynamicznie rozwijającym się sektorem gospodarki, dlatego oferujemy optymalne rozwiązania ubezpieczeniowe chroniące naszych klientów zarówno przed klasycznymi ryzykami, jak i unikatowymi zagrożeniami, wynikającymi ze specyfiki prowadzonej działalności. Gwarantując maksymalnie szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, zwracamy szczególną uwagę na obniżenie kosztów zawieranych umów.

Nasz zespół posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu, wdrażaniu oraz realizowaniu specjalistycznych programów ubezpieczeniowych dla praktycznie wszystkich branż przemysłu, m.in. energetycznej, rolno-spożywczej, transportowej, handlowej, drzewnej czy budowlanej.

Oferujemy zarówno standardowe produkty ubezpieczeniowe, jak i tworzymy rozwiązania dopasowane do potrzeb nawet najbardziej wymagających klientów, uwzględniając szereg ryzyk i przygotowując programy ubezpieczeniowe w oparciu o:

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (AllRisks) lub ryzyk nazwanych, w ramach którego ochroną objęte są m.in.:

 • budynki i budowle,
 • maszyny, urządzenia, wyposażenie,
 • wartości pieniężne,
 • nakłady inwestycyjne,
 • środki obrotowe,
 • sprzęt elektroniczny (biurowy/specjalistyczny) – stacjonarny i mobilny,
 • mienie osób trzecich przekazane Ubezpieczającemu w celu wykonania usługi lub sprzedaży,
 • mienie osobistego użytku lub służące wykonywaniu czynności zawodowych pracowników przedsiębiorcy.

Ubezpieczenie od utraty zysku (BI – business interruption), obejmuje m. in.:

 • pokrycie kosztów stałych, takich jak: czynsz, opłaty za energię, koszty administracyjne, wynagrodzenie pracowników,
 • refundację kosztów dodatkowych np. wydatków związanych z wynajmowaniem lokalu zastępczego lub maszyn zastępczych, koszty wynagrodzenia.

Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń (MB), w ramach którego ochroną objęte są ryzyka związane z awarią lub uszkodzeniem maszyn, w wyniku m.in.:

 • błędu w obsłudze,
 • wady materiałowej,
 • błędu konstrukcyjnego,
 • niewłaściwych parametrów prądu (tzw. przepięcia),

Dodatkowo istnieje możliwość rozszerzenia zakresu o ubezpieczenie utraty zysku firmy jako następstwa ubezpieczonej awarii (MLoP).

Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR), które zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczeniową wszystkim stronom zaangażowanym w realizację inwestycji budowlanych, a w szczególności:

 • inwestorom,
 • wykonawcom,
 • podwykonawcom,
 • producentom,
 • dostawcom montowanych urządzeń oraz instalacji,
 • instytucjom finansującym.

Gwarancje ubezpieczeniowe, które pozwalają uniknąć angażowania własnych środków pieniężnych przez wykonawcę oraz zwalniają go ze stosowania innych zabezpieczeń realizacji kontraktu, a ponadto nie obciążają linii kredytowej przedsiębiorcy, m.in.:

 • zapłata wadium, która zastępuje wadium gotówkowe,
 • należytego wykonania kontraktu,
 • zwrotu zaliczki,
 • usunięcia wad i usterek.

Ubezpieczenie odpowiedzialności członków władz spółki (D&O), które zapewnia m. in:

 • wypłatę ewentualnego odszkodowania z tytułu szkody powstałej w wyniku błędnego działania lub zaniechania osoby ubezpieczonej,
 • pokrycie kosztów ochrony prawnej, kosztów adwokatów czy innych doradców
 • koszty odbudowania wizerunku osoby

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, w ramach którego przedmiotem ubezpieczenia objęta jest odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych (OC deliktowa, w tym OC za produkt) i odpowiedzialność wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa) oraz zbieg tych odpowiedzialności.

Katalogiem objętym zakresem ubezpieczenia mogą być m. in.:

 • szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa,
 • utracone korzyści,
 • odpowiedzialność cywilna pracodawcy,
 • odpowiedzialność cywilna za czyste straty finansowe,
 • odpowiedzialność cywilna najemcy ruchomości,
 • odpowiedzialność cywilna za szkody wynikłe z emisji substancji niebezpiecznych,
 • odpowiedzialność cywilna za podwykonawców,
 • odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu poddanym obróbce lub innym czynnościom,
 • odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez energię,
 • odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez produkt/półprodukt.