SEKTOR PUBLICZNY

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów z sektora publicznego. Zdobyte kompetencje umożliwiają nam przygotowanie i wdrożenie kompleksowego programu ubezpieczeń dedykowanego podmiotom z tego sektora. Każdy program ubezpieczeniowy przygotowujemy indywidualnie we współpracy z klientem, analizując wszystkie ryzyka i wskazując obszary możliwe do objęcia ochroną ubezpieczeniową. Przygotowując dedykowany program ubezpieczeniowy każdorazowo uwzględniamy poziom środków finansowych, które dany podmiot może przeznaczyć na pokrycie kosztów ubezpieczenia.

Poza standardową obsługą brokerską pomagamy naszym klientom w przygotowaniu dokumentów i prowadzeniu postępowań na zasadach przewidzianych w Prawie Zamówień Publicznych. Posiadamy odrębne Biuro Prawne i Zamówień Publicznych, które na każdym etapie prowadzonej procedury wspiera naszych klientów.

Naszą ofertę kierujemy do wszystkich podmiotów z sektora publicznego, w tym do:

 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • spółek komunalnych,
 • samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • uczelni publicznych.

Przygotowując kompleksowy program ubezpieczeniowy dla klienta, analizujemy i minimalizujemy skutki zmaterializowania się ryzyk związanych z:

 • szkodami w mieniu,
 • szkodami osobowymi,
 • odpowiedzialnością wobec osób trzecich, w tym odpowiedzialnością zawodową,
 • szkodami w środowisku.

Ryzyka w ramach programu ubezpieczeniowego dedykowanego klientom z sektora publicznego:

 • Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
 • Ubezpieczenia komunikacyjne,
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością (dobrowolne),
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą (obowiązkowe),
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych (dobrowolne),
 • Ubezpieczenie NNW pracowników, członków ochotniczych straży pożarnych,
 • Ubezpieczenie na życie pracowników,
 • Ubezpieczenia cybernetyczne.