SEKTOR ROLNO-SPOŻYWCZY

ROZWIĄZANIA DLA BRANŻY ROLNO-SPOŻYWCZEJ

Branża rolno-spożywcza to jedna z głównych gałęzi gospodarki w Polsce. W jej skład wchodzą zarówno produkcja i przetwórstwo żywności, jak i przemysł związany z zaopatrzeniem i usługami dla rolnictwa. Dynamiczny rozwój sektora powoduje, że ochrona ubezpieczeniowa i nowoczesne podejście do zarządzania ryzykiem muszą być na bieżąco dopasowywane do potrzeb klientów.

Przygotowujemy programy ubezpieczeniowe dla szeroko rozumianej branży rolno-spożywczej m.in.: przedsiębiorstw i zakładów produkcyjnych, w tym: producentów oraz dystrybutorów żywności, napojów, producentów mięsa i zakładów przetwórstwa mięsnego, producentów jaj, mleczarni, a także zakładów przetwórstwa warzyw i owoców oraz przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych.Oferujemy nowoczesne i kompleksowe rozwiązania ubezpieczeniowe dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów.

Specjalizujemy się w obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeniach rolnych. Dużym przedsiębiorstwom pomagamy przygotować wnioski do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o dopłaty do składek na ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z budżetu państwa.

Przygotowując kompleksowy program ubezpieczeniowy dla klienta, analizujemy i minimalizujemy skutki zmaterializowania się ryzyk związanych z:

UPRAWAMI

  • Szkodami w uprawach (ubezpieczenia także z dopłatą z budżetu państwa)
  • Przechowywaniem płodów rolnych
  • Transportem płodów rolnych

CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT

  • Hodowlą zwierząt (ubezpieczenia także z dopłatą z budżetu państwa)
  • Chorobami zwierząt gospodarskich

OC DZIAŁALNOŚCI

  • Odpowiedzialnością cywilną z tytułu prowadzonej działalności, w tym z tytułu szkód wyrządzonych przez produkt
  • Odpowiedzialnością cywilną członków zarządu Spółki (D&O)

MAJĄTKIEM

  • Szkodami w mieniu, w tym w sprzęcie elektronicznym (np. obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego)
  • Utratą bądź uszkodzeniem pojazdów mechanicznych związanych ze szkodami komunikacyjnymi lub zdarzeniami losowymi
  • Awarią sprzętu i maszyn spowodowanych m.in. błędami w obsłudze , niewłaściwym użytkowaniem, błędami projektowymi, produkcyjnymi
  • Szkodami powstałymi podczas transportu
  • Realizacją inwestycji budowlano-montażowych
  • Wycofaniem produktów wprowadzonych na rynek
  • Utratą zysku z tytułu prowadzonej działalności

ŻYCIEM

  • Następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników
  • Chorobami, utratą zdrowia lub życia osób pracujących w przedsiębiorstwie czy gospodarstwie rolnym

KOMPLEKSOWY PROGRAM UBEZPIECZEŃ

Według prawa rolnicy zobowiązani są do ubezpieczania budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia przynajmniej 50% upraw rolnych dla których rolnik uzyskał dopłaty bezpośrednie, a także do posiadania polisy OC rolnika. Ubezpieczenie upraw to ubezpieczenie majątkowe, w którym do 65% składki za polisę jest dotowane z budżetu państwa.

Większość klientów z branży rolno-spożywczej wskazuje na potrzebę rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej bowiem ryzyka naturalne stanowią 7 z 10 najczęstszych przyczyn szkód w rolnictwie. Straty, które ponoszą rolnicy w wyniku wystąpienia szkód często kosztują setki tysięcy złotych, dlatego dobrze przygotowany program ubezpieczeniowy umożliwia poszkodowanym zachowanie płynności finansowej, odbudowanie zniszczeń czy pokrycie utarty zysku z tytułu prowadzonej działalności czy awarii maszyn lub linii produkcyjnych, a także konieczności wycofania wyprowadzonych produktów na rynek.