BRANŻA TRANSPORTOWA

Ubezpieczenia komunikacyjne oraz transportowe odgrywają istotną rolę w działalności firm przewozowych lub spedycyjnych, bowiem z jednej strony mają wpływ na koszty prowadzenia działalności gospodarczej, a z drugiej strony chronią mienie przewoźnika lub spedytora na wypadek szkody. Mogą one również stanowić zabezpieczenie dla przewoźnika lub spedytora wobec roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu lub spedycji.

W przypadku firm spedycyjnych istotną rolę pełnią również ubezpieczenia transportowe typu cargo, które zabezpieczają interes zleceniodawcy spedytora. Organizacja ubezpieczenia cargo przez firmę spedycyjną jest często elementem usługi spedycyjnej, z tego też powodu niska cena tego ubezpieczenia przy zachowaniu szerokiego zakresu ochrony oraz możliwości zgłaszania ładunków do ubezpieczenia online 24/7 stanowią dodatkowo o konkurencyjności spedytorów na rynku.

Ubezpieczenia komunikacyjne oraz transportowe to obszar, w którym posiadamy duże doświadczenie zawodowe. Specjalizujemy się w przygotowywaniu ofert dopasowanych do indywidualnych potrzeb klienta, które każdorazowo poprzedzone są wszechstronną analizą ryzyk komunikacyjnych lub transportowych. Kompleksowe programy ubezpieczeniowe pozwalają uzyskać oferty, które nie tylko są atrakcyjne cenowo, ale co najważniejsze, zapewniają skuteczną ochronę na wypadek szkód w ubezpieczonym pojeździe, ładunku oraz chronią przewoźnika lub spedytora na wypadek roszczeń ze strony poszkodowanych podmiotów z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu lub spedycji.

Branżę transportową cechuje wysoki poziom szkodowości, z tego też powodu wsparcie przewoźników oraz spedytorów w obsłudze szkód jest szczególnie istotne. Przez lata wypracowaliśmy skuteczne metody wspierania podmiotów z branży transportowej w procesach likwidacji szkód.

RYZYKA TRANSPORTOWE

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika Drogowego w Ruchu Krajowym lub Międzynarodowym – zakres ochrony obejmuje roszczenia do przewoźnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu, w sytuacji kiedy odpowiedzialność przewoźnika będzie kształtowała się na podstawie krajowego prawa przewozowego lub Konwencji CMR.

Ubezpieczenie Kabotażowe – zakres ochrony obejmuje roszczenia do przewoźnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu w ramach transportu kabotażowego w krajach UE.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Spedytora z wariantem rozszerzenia o Przewoźnika Umownego – zakres ochrony obejmuje roszczenia do spedytora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji. Dodatkowo istnieje możliwość rozszerzenia ochrony dla spedytora o odpowiedzialność przewoźnika umownego.

Ubezpieczenie OC Zawodowa Przewoźnika – jest to produkt podobny w swojej istocie do gwarancji, którym przewoźnik ubiegający się o zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego może potwierdzić swoją zdolność finansową.

Ubezpieczenie OC Działalności – jest to produkt, którego zakres ochrony stanowi uzupełnienie do ubezpieczenia OC przewoźnika lub spedytora. Pokrywa roszczenia związane z prowadzoną działalnością gospodarczą lub posiadanym mieniem, a także roszczenia, które nie wynikają z umowy przewozu lub spedycji np. roszczenie pracownika do pracodawcy (przewoźnika lub spedytora) w sytuacji, w której pracownik doznał wypadku przy pracy, za który odpowiedzialności ponosi jego pracodawca.

Ubezpieczenie Środowiskowe – zakres ochrony obejmuje odpowiedzialność administracyjną przewoźnika w związku z zanieczyszczeniem, skażeniem środowiska. W ramach tego produktu ubezpieczyciel może pokryć koszty usunięcia zanieczyszczenia lub skażenia środowiska, do pokrycia których zobowiązany byłby przewoźnik. Produkt ten jest dedykowany przede wszystkim podmiotom realizującym transporty ładunków niebezpiecznych dla środowiska np. paliwa, chemikalia.

Ubezpieczenie Mienia w Transporcie (Cargo) – zakres ochrony obejmuje szkody w ładunkach podczas transportu lądowego, morskiego, rzecznego, kolejowego czy powietrznego. Podmiotami z branży transportowej, dla których dedykowane jest ubezpieczenie cargo, to między innymi firmy spedycyjne, które organizują ubezpieczenia cargo dla swoich klientów w ramach usługi spedycyjnej. Ubezpieczenie cargo może być zawarte na bazie ogólnych warunków ubezpieczenia lub londyńskich klauzul ładunkowych. W praktyce te ubezpieczenia realizowane są w ramach polis jednostkowych, polis obrotowych albo polis otwartych. W przypadku polisy otwartej bardzo istotną kwestią jest umożliwienie spedytorowi zgłaszania ładunków do ubezpieczenia online 24/7.

KLAUZULE

Wyżej wymienione produkty ubezpieczeniowe są indywidualnie negocjowane  względem zakresu ochrony oraz ceny, z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb i oczekiwań każdego klienta. Optymalizacja zapisów dotyczących zakresu  ochrony może odbywać się poprzez modyfikację OWU odpowiednimi klauzulami brokerskimi np.:

 • Klauzula rażącego niedbalstwa i umyślności,
 • Klauzula nietrzeźwego kierującego,
 • Klauzula braku uprawnień kierującego,
 • Klauzula ADR,
 • Klauzula podwykonawców,
 • Klauzula wydania ładunku osobie nieuprawnionej,
 • Klauzula listu przewozowego,
 • Klauzula niewykonania polecenia zmiany umowy przewozu,
 • Klauzula postojowa.

SERWIS BROKERSKI

W ramach współpracy dodatkowo oferujemy serwis brokerski, na który mogą się składać wybrane usługi:

 • pomoc przy likwidacji szkód,
 • wsparcie kancelarii prawnej funkcjonującej w ramach Grupy FST i specjalizującej się w dochodzeniu roszczeń od ubezpieczycieli,
 • stały monitoring rynku w zakresie zmian w ofertach ubezpieczeniowych,
 • przygotowywanie programów ubezpieczeniowych oraz negocjacja warunków ubezpieczeniowych, w tym modyfikacja standardowych OWU,
 • przygotowywanie raportów szkodowych,
 • prowadzeniu szkoleń mających na celu poszerzanie świadomości prawno–ubezpieczeniowej,
 • wykonywaniu wycen pojazdów w systemach Info – Ekspert,
 • administrowanie umowami ubezpieczenia (w tym składanie wypowiedzeń polis OC posiadaczy pojazdów),
 • udostępnienie narzędzi IT wspomagających klienta w zakresie spraw ubezpieczeniowych.

Dodatkowo każdy nasz klient obsługiwany jest przez dedykowanego Opiekuna Klienta. Zakres usług brokerskich oferowany naszym klientom dostosowany jest m.in. do potencjału składkowego klienta.