UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE

Ubezpieczenia majątkowe to rodzaj ubezpieczeń, które dotyczą mienia lub odpowiedzialności cywilnej, a ich zadaniem jest wyrównanie skutków zdarzeń losowych, które spowodowały straty o charakterze majątkowym. Przedmiotem chronionym przez tego rodzaju polisy może być wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem i da się wycenić w pieniądzu.

Rolą ubezpieczeń majątkowych jest wsparcie ubezpieczonego na wypadek zmaterializowania się negatywnych skutków zdarzeń objętych ochroną w ramach zawartej polisy, m. in.:

 • uszkodzenia, zniszczenia lub utraty mienia zadeklarowanego do ubezpieczenia,
 • finansowych następstw przerwy w działalności będącej skutkiem takiej szkody pozwalające na pokrycie kosztów stałych i utraty zysku,
 • powstania zobowiązań związanych z odpowiedzialnością cywilną ubezpieczonego za straty lub utracone korzyści poniesione przez osoby trzecie.

Przedmiotem ubezpieczenia majątkowego mogą być składniki mienia eksploatowanego przez ubezpieczonego lub też wykorzystywanego przez niego w procesach inwestycyjnych, ale także odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte także zobowiązania, w ramach dostępnych na rynku ubezpieczeniowym produktów finansowych tj.:gwarancje ubezpieczeniowe, ubezpieczenia kredytu kupieckiego, odpowiedzialność ekologiczna, a także odpowiedzialność kadry kierowniczej i zarządczej.

W przypadku ubezpieczeń majątkowych niezwykle ważną kwestią jest zakres ochrony. Może być on skonstruowany na bazie:

 • ryzyk nazwanych – co oznacza, iż ubezpieczone są wyłącznie zdarzenia wskazane i dokładnie zdefiniowane w polisie,
 • wszystkich ryzyk – co oznacza, iż ubezpieczone jest wszystko to, co nie zostało wyraźnie wskazane w katalogu wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Istnieje szereg podziałów ubezpieczeń majątkowych, wśród których wyróżnić należy:

Podział na ubezpieczenia dobrowolne i obowiązkowe – stosowany ze względu na wynikające z przepisów prawa obligo zawarcia umowy ubezpieczenia (np. w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, rolnika lub niektórych osób wykonujących określone czynności zawodowe, ubezpieczenia budynków rolnych czy też upraw), względnie brak takiego obowiązku.

Podział wynikający z dostępnych na rynku ubezpieczeniowym produktów:

 • Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych (w formule wszystkich ryzyk lub ryzyk nazwanych) z rozszerzeniem o ryzyko kradzieży, włamania i dewastacji;
 • Ubezpieczenie maszyn od awarii i uszkodzeń;
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk;
 • Ubezpieczenie ryzyk budowy i montażu;
 • Ubezpieczenia utraty zysku związanego z przerwą w działalności wynikającą ze szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk, maszyn od awarii i uszkodzeń, czy też ryzyk budowy i montażu;
 • Ubezpieczenia terroryzmu, sabotażu i ryzyk cybernetycznych;
 • Ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo);
 • Ubezpieczenia pojazdów (casco);
 • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem oraz wykonywanym zawodem;
 • Ubezpieczenia odpowiedzialności ekologicznej za szkody w środowisku naturalnym,
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności osób wykonujących czynności zarządcze i nadzorcze;
 • Ubezpieczenia finansowe (gwarancje ubezpieczeniowe, ubezpieczenia kredytu kupieckiego).